Σχέδια Βελτίωσης (Γεωργικές Μελέτες)

ΣΚΟΠΟΣ των ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

 Τα σχέδια βελτίωσης (εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων) παρέχει στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό τους, στη βελτίωση της παραγωγής μέσω επέκτασης και στην αύξηση της αξίας των παραγόμενων προϊόντων. Τα Σχέδια Βελτίωσης αποσκοπούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο τη μετατροπή τους σε σύγχρονες παραγωγικές μονάδες του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες που είναι επιλέξιμες μεταξύ άλλων και επιδοτούνται από τα Σχέδια Βελτίωσης είναι

 • Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός και μετεγκατάσταση γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (σταβλικές εγκαταστάσεις, θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, αγροτικές αποθήκες)
 • Αγορά γεωργικών ελκυστήρων και παρελκόμενων μηχανημάτων
 • Αγορά κτηνοτροφικού εξοπλισμού (αρμεκτικά, χαρμανιέρες, σιλό κτλ.)
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός καθετοποίησης της παραγωγής (συσκευασία, συντήρηση-ψύξη), όπως οινοποιεία, τυροκομεία κτλ.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης σε ρεύμα, μεταξύ αυτών και βιομάζα.
 • Έγγειες βελτιώσεις, όπως γεωτρήσεις, υδατοδεξαμενές κτλ.
 • Επενδύσεις για μελισσοκομικό εξοπλισμό και μελισσοκομικά εργαστήρια
 • Ίδρυση εγκαταστάσεων ειδικών εκτροφών (σαλιγκάρια, σηροτροφία)
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • Μελισσοκομικό και ανθοκομικό αυτοκίνητο
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω (μελέτες, αδειοδοτήσεις, οικοδομικές άδειες, συμβολαιογραφικά έξοδα κτλ)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στα σχέδια βελτίωσης εντάσσονται όλοι οι επαγγελματίες γεωργοί (παλιοί και νέοι), που πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις

 • έχουν ηλικία από 18 ως 65 ετών
 • είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δηλαδή αντλούν το 35% του εισοδήματός τους από γεωργικές δραστηριότητες
 • έχουν ασφάλιση ΟΓΑ ή είναι μικροεπαγγελματίες μόνιμοι κάτοικοι δημ. διαμερισμάτων ως 2.000 κατοίκων, ορεινών οικισμών ή μικρών νησιών
 • Το μέγεθος σε εργασία της εκμετάλλευσής τους ξεπερνά τη 0,5ΜΑΕ ή 0,25ΜΑΕ προκειμένου για αροτραίες καλλιέργειες και για νησιά

Επίσης, στο πρόγραμμα εντάσσονται και νομικά πρόσωπα με γεωργική δραστηριότητα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% ως 60% για τις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας και φτάνουν ως και 75% μόνο για τα μικρά νησιά.

Το ύψος της συνολικής επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από πολύ μικρές επενδύσεις αξίας μερικών χιλιάδων ευρώ και να φτάνει συνολικά ως 500.000€

Η επιλογή αξιόπιστων και έμπειρων συνεργατών αποτελεί για τη σύγχρονη αγροτική επιχείρηση καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας.

Στην καθοριστική περίοδο που διανύουμε δεν υπάρχουν περιθώρια αποτυχίας και λανθασμένων επιλογών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο