Αγροπεριβαλλοντικά

Βιολογική Γεωργία ( Μέτρο 11)

Στρεμματική ενίσχυση σε ετήσια βάση έως 90€/στρ διάρκειας 3 έως 5 έτη προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής.

Βιολογική Κτηνοτροφία (Μέτρο 11)

Στρεμματική ενίσχυση σε ετήσια βάση έως 44,8€/στρ βοσκοτόπου διάρκειας 3 έως 5 έτη προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής κτηνοτροφίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής.

Μείωση Ρύπανσης Νέρου (Δράσης 10.01.04)

Η δράση εφαρμόζεται σε 30 περιοχές μεταξύ των οποίων ο κάμπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ημαθίας – Κιλκίς, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Προσφέρει στους δικαιούχους στρεμματική ενίσχυση για 5 έτη ανάλογη της δέσμευσης στην οποία εντάσσονται.

Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας (Δράση 10.1.01)

Η δράση εφαρμόζεται στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Special Protected Areas, SPAs) της χώρας. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την δέσμευση να καλλιεργήσουν χειμερινά σιτηρά, σανοδοτικά φυτά ή ψυχανθή καθώς επίσης τη μη συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο τριών (3) μηνών μετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, ημερομηνία συγκομιδής σε έκταση τουλάχιστον 10% της ενταγμένης γεωργικής έκτασης ανά ομάδα καλλιέργειας. Χορηγείται στρεμματική ενίσχυση σε ετήσια βάση έως 17,6€ στρ για 5 έτη.

Δάσωση και Δημιουργία Δασικών Εκτάσεων (Υπομέτρο 8.1)

Η ενίσχυση θα ανέλθει στο 100% των επιλέξιμων δαπανών για την εγκατάσταση νέας φυτείας καθώς και για τη συντήρηση της φυτείας έως οκτώ έτη, και ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος έως και δώδεκα έτη.

Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών (Δράση 10.1.09)

Για τη διατήρηση μονάδων ζωικού κεφαλαίου αυτόχθονων φυλών βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων, ιπποειδών χορηγείται ενίσχυση έως 350€/ΜΖΚ ανά έτος για διάρκεια 5 ετών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο