Υπηρεσίες 1

Στο τμήμα μελετών παρέχεται ένα μεγάλο εύρος μελετών που σχετίζονται με τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας στον ν. Κιλκίς καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Κ. Μακεδονίας.

Γεωργοοικονομικές Μελέτες

Γεωργικές Μελέτες, Σχέδια Βελτίωσης γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, Σχέδια δράσης Νέων Γεωργών, Εμπορία και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, Μελέτες βιωσιμότητας αγροτικών επενδύσεων , Μελέτες αγοράς αγροτικής γης για νέους γεωργούς με άτοκο δάνειο, Leader, Ο.Π.Α.Α.Χ., Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών

Αγροπεριβαλλοντικά Προγράμματα

Μείωση Νιτρορύπανσης, Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία, Εκτατικοποίηση Κτηνοτροφίας

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004, ΕΣΠΑ 2007-2013, Προγράμματα Ανταγωνιστικότητας, Ενίσχυση ΜΜΕ, Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα κτλ.

Συστήματα Ποιότητας στη γεωργία και τα τρόφιμα

συστήματα διοίκησης ποιότητας: ISO 9001, συστήματα Περιβαλλοντικής διαχείρισης: ISO 14001, συστήματα ποιότητας στα τρόφιμα: ISO 22000, συστήματα ποιότητας στη γεωργία: Agro 1, Agro 2, GlobalGAP

Αδειοδοτήσεις

κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τεχνική επίβλεψη – παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε βιώσιμες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο