Υπηρεσίες

Άμεσες Ενισχύσεις

Υποβολή Ε.Α.Ε.

Πιστοποιημένο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στο ΟΣΔΕ στους Νομούς Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

  • Υποβολή ΕΑΕ
  • Αιτήσεις Άμεσων Ενισχύσεων (Βασική Ενίσχυση, Πράσινη Ενίσχυση, Συνδεδεμένες
    Ενισχύσεις, χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος, ειδική ενίσχυση βάμβακος , ενίσχυση για γεωργούς μικρής ηλικίας)

Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης

Αίτηση Εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε.

Επενδυτικά / Επιχειρηματικά

Νέος Αγρότης (Υπομέτρο 6.1)

Παροχή οικονομικής ενίσχυσης 35.000-40.000€ σε νέους ηλικίας 18 έως 41 ετών για την είσοδο

και παραμονή στη γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την 3η Πρόσκληση ολοκληρώθηκε στις 28/12/2021.

Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Υπομέτρο 6.3)

Εφαρμόζεται σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους και αφορά επαγγελματίες γεωργούς ηλικίας 18 έως 61 ετών οι οποίοι έχουν χαμηλό αγροτικό και συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Χορηγείται ενίσχυση 14.000€.

Σχέδια Βελτίωση (Υπομέτρο 4.1)

Επενδυτικά προγράμματα που απευθύνονται σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, φυσικά, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα. Αφορά την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων καθώς και επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην εξοικονόμηση ύδατος, με ποσοστό επιδότησης 40-85% .

Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (Υπομέτρο 4.2)

Ενισχύει την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

LEADER (Μέτρο 19)

Δυνατότητα επιδότησης επενδύσεων σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας σε τομείς τουρισμού,
αγροτουρισμού, χώρους αναψυχής, εστίασης, διανυκτέρευσης κτλ.

Αγροπεριβαλλοντικά

Βιολογική Γεωργία ( Μέτρο 11)

Στρεμματική ενίσχυση σε ετήσια βάση έως 90€/στρ διάρκειας 3 έως 5 έτη προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής.

Ανακοινώθηκε στις 9/04/2021 η προδημοσίευση νέας πρόσκλησης διάρκειας 3 ετών για βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία καθώς και μελισσοκομία.

Δικαιούχοι όσοι έχουν ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου η οποία έχει συναφθεί μέχρι την 31/12/2020 και είναι ενεργή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση τα υπό ένταξη αγροτεμάχια,ζωικό κεφάλαιο και  μελισσοσμήνοι να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2021 και να περιλαμβάνονται στη σύμβαση με Πιστοποιητικό οργανισμό από την 31/12/2020 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης.

Βιολογική Κτηνοτροφία (Μέτρο 11)

Στρεμματική ενίσχυση σε ετήσια βάση έως 44,8€/στρ βοσκοτόπου διάρκειας 3 έως 5 έτη προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής κτηνοτροφίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής.

Ανακοινώθηκε στις 9/04/2021 η προδημοσίευση νέας πρόσκλησης διάρκειας 3 ετών για βιολογική κτηνοτροφία (αιγοπρόβατα και βοοειδή) καθώς και μελισσοκομία.

Δικαιούχοι όσοι έχουν ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου η οποία έχει συναφθεί μέχρι την 31/12/2020 και είναι ενεργή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση το υπό ένταξη ζωικό κεφάλαιο και  μελισσοσμήνοι να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2021 και να περιλαμβάνονται στη σύμβαση με Πιστοποιητικό οργανισμό από την 31/12/2020 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης.

Μείωση Ρύπανσης Νέρου (Δράσης 10.01.04)

Η δράση εφαρμόζεται σε 30 περιοχές μεταξύ των οποίων ο κάμπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ημαθίας – Κιλκίς, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Προσφέρει στους δικαιούχους στρεμματική ενίσχυση για 5 έτη ανάλογη της δέσμευσης στην οποία εντάσσονται.

Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας (Δράση 10.1.01)

Η δράση εφαρμόζεται στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Special Protected Areas, SPAs) της χώρας. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την δέσμευση να καλλιεργήσουν χειμερινά σιτηρά, σανοδοτικά φυτά ή ψυχανθή καθώς επίσης τη μη συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο τριών (3) μηνών μετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, ημερομηνία συγκομιδής σε έκταση τουλάχιστον 10% της ενταγμένης γεωργικής έκτασης ανά ομάδα καλλιέργειας. Χορηγείται στρεμματική ενίσχυση σε ετήσια βάση έως 17,6€ στρ για 5 έτη.

Δάσωση και Δημιουργία Δασικών Εκτάσεων (Υπομέτρο 8.1)

Η ενίσχυση θα ανέλθει στο 100% των επιλέξιμων δαπανών για την εγκατάσταση νέας φυτείας καθώς και για τη συντήρηση της φυτείας έως οκτώ έτη, και ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος έως και δώδεκα έτη.

Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών (Δράση 10.1.09)

Για τη διατήρηση μονάδων ζωικού κεφαλαίου αυτόχθονων φυλών βοοειδών, προβάτων, αιγών, χοίρων, ιπποειδών χορηγείται ενίσχυση έως 350€/ΜΖΚ ανά έτος για διάρκεια 5 ετών.

Κατάρτιση/Συμβουλές/Συνεργασίες

Χρήση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Υπομέτρο 2.1)

Η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ είναι Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με σκοπό την παροχή γεωργικών συμβουλών του Μέτρου 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι επιλέξιμες για στήριξη συμβουλές παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις και κατατάσσονται σε έξι πακέτα συμβουλών (ΠΣ):

1ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: «Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και πρότυπα για ορθές γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον»

Συμβουλές που παρέχονται για τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, για εφαρμογή προτύπων για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

2ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: «Ποιότητα και αποδοτικότητα υδατικών πόρων»

Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

3ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: «Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας»

Συμβουλές για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της οδηγίας 2009/128/ΕΚ.

4ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: «Κλιματική αλλαγή»

Συμβουλές για δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

5ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: «Ορθή εφαρμογή μέτρων 10,11»

Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

6ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: «Βελτίωση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων-αύξηση προστιθέμενης αξίας γεωργικού προϊόντος»

Τήρηση Μητρώο Εισροών & Ημερολογίου Εργασιών (Μ.Ε.Ε.Η.Ε.)

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 262385/21.4.10 για την εφαρμογή της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, οι γεωργοί που λαμβάνουν κοινοτικές ενισχύσεις, υποχρεούνται μεταξύ άλλων να τηρούν μητρώο εισροών και εκροών στην εκμετάλλευσή τους, το οποίο περιλαμβάνει και παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές), καθώς και ημερολόγιο εργασιών.

Αδειοδοτήσεις / Τροποποιήσεις Γεωτρήσεων

Όποιος έχει πραγματοποιήσει ή έχει στην ιδιοκτησία του γεώτρηση, είναι υποχρεωμένος να τη δηλώσει – νομιμοποιήσει, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά και δικαιολογητικά ώστε να καταγραφεί στο ΕΜΣΥ, να ληφθεί άδεια γεώτρησης και να είναι καταγεγραμμένη στο Μητρώο και να υπάρχει συνολικός έλεγχος κατανάλωσης των υδάτινων πόρων της Χώρας.

 

Επιδότηση Επιτοκίου Αγορά Γης

Αφορά την επιδότηση ποσοστού 70-100% του επιτοκίου δανείου για την αγορά αγροτικών εκτάσεων.

 

Έκδοση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης

Σύνταξη και κατάθεση πλήρους φακέλου έκδοσης άδειας εγκατάστασης κάθε τύπου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο